Program Erasmus +  w naszej szkole

Z początkiem nowego roku szkolnego zaczynamy współpracę z czterema szkołami w ramach programu Erasmus+. Nasz projekt nosi nazwę „Colourful Numbers” (Kolorowe Cyferki) i jest ściśle związany z matematyką. W tym projekcie zaangażowani będą również uczniowie z Czech, Włoch, Rumunii i Turcji. Główną ideą przyświecającą temu projektowi jest fakt, że kompetencje matematyczne stanowią jedne z kluczowych kompetencji w dwudziestym pierwszym wieku. Celem projektu jest propagowanie innowacyjnych metod nauczania matematyki oraz zwiększenie zainteresowania matematyką poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych oraz ukazanie powiązań matematyki z innymi przedmiotami szkolnymi oraz życiem codziennym.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE ERASMUS+

1.

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i warunki udziału w realizacji projektu pt. „Colourful Numbers," który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach sektora edukacji szkolnej, partnerstwa strategiczne – współpraca szkół programu Erasmus +.

2. Informacje o projekcie

 1. Projekt realizowany jest w okresie od 2020-09-01 do 2022-08-31.
 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i jest realizowany w ramach programu partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej – współpraca szkół programu Erasmus +.
 3. Projekt skierowany jest do uczniów klas szóstych oraz siódmych Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie
 4. W realizacji zadań projektu może wziąć udział dowolna liczba uczniów.
 5. Udział w projekcie jest dobrowolny.
 6. Projekt realizowany jest w formie różnych zajęć pozalekcyjnych, szkolnych oraz indywidualnie przez uczniów.
 7. Głównym celem projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli:
 • Indywidualnych: poprawa kompetencji matematycznych.
 • propagowanie innowacyjnych metod nauczania matematyki.
 • zwiększenie zainteresowania matematyką poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych oraz ukazanie powiązań matematyki z innymi przedmiotami szkolnymi oraz życiem codziennym.
 • Społecznych: odpowiedzialność, solidarność, akceptacja i tolerancja w stosunku do innych.
 • Podniesienie umiejętności językowych.
 • Rozwijanie gotowości do dzielenia się doświadczeniami z europejskimi kolegami.
 • Otwartości na Europę.
 1. Partnerami Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie są szkoły z Czech, Rumunii, Włoch i Turcji.
 2. Projekt przewiduje wymianę uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich.
 3. Wyjazdy są opłacane z grantu otrzymanego przez szkołę. Grant pokrywa koszty zakupu biletów, zakwaterowania i wyżywienia. Uczniowie są zakwaterowani w rodzinach uczniów ze szkół partnerskich lub w hotelach.
 4. W wizytach zagranicznych może uczestniczyć tylko niewielka liczba uczniów (czterech lub pięciu uczniów na dany wyjazd), dlatego udział w wyjazdach traktowany będzie jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się szczególnym zaangażowaniem w realizację projektu.

3. Zasady rekrutacji uczestników projektu

 1. Rekrutacja prowadzona będzie od września do października 2020 r. przez Zespół Projektowy Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie. W skład Zespołu Projektowego Erasmus+ wchodzą:
 • Dyrektor szkoły – p. Andrzej Kusiak
 • Koordynator projektu– p. Aleksander Dubiel
 • nauczyciel matematyki – p. Anna Wasiuta
 1. W działaniach projektowych może brać udział cała społeczność szkolna.
 2. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie:
 • motywacja ucznia do udziału w projekcie,
 • zadeklarowanie uczestnictwa w projekcie przez cały okres jego realizacji,
 • pozytywna opinia wychowawcy oraz dyrektora szkoły.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia, który spełnia wymienione powyżej kryteria wyrażają pisemną zgodę na udział dziecka w projekcie i przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami dotyczącymi projektu – ZAŁĄCZNIK 1
 2. Zgoda na udział w projekcie jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku ucznia oraz publikację jego wytworów.
 3. Uczeń składa powyższą deklarację udziału w projekcie u koordynatora projektu.
 4. Lista uczestników projektu zostaje podana do publicznej wiadomości.

4. Zadania uczestników projektu

Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy:

 1. Wspólne z opiekunami omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podział zadań w zespole.
 2. Zgodne zespołowe podejmowanie działań objętych projektem.
 3. Promowanie działań projektowych wśród społeczności szkolnej i lokalnej.
 4. Przygotowanie zadań projektu, udział w przygotowaniu produktów końcowych, ich publiczną prezentację oraz rozpowszechnianie rezultatów po zakończeniu projektu.
 5. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją zadań projektowych w godzinach jej pracy i wyłącznie pod opieką nauczycieli koordynatorów.

5. Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:
 • Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do dyrektora ZS.
 • Rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.
 1. W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd do szkoły partnerskiej i rezygnacji z tego wyjazdu, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.).

6. Skreślenie z listy uczestników projektu

 1. W razie nie wywiązywania się z realizacji powierzonych uczniowi zadań projektu, koordynator zastrzega sobie prawo skreślenia ucznia z grona uczestników projektu.
 2. Koordynator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w projekcie uczniów rażąco naruszających postanowienia niniejszego regulaminu.

7. Kryteria kwalifikacji uczniów do mobilności (międzynarodowych krótkoterminowych wyjazdów do szkół partnerskich)

 1. Zaangażowanie w działania projektowe, terminowe wykonywanie zadań projektowych (0-20 punktów za każde zadanie).
 2. Obecność na spotkaniach dotyczących realizacji projektu (0-10 punktów w zależności od frekwencji).
 3. Szeroko pojęte osobiste predyspozycje, jakie będą przydatne podczas zajęć w trakcie pobytu za granicą, np. komunikatywność, otwartość, i poszanowanie innych partnerów, reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.
 4. Nienaganna kultura osobista.
 5. Co najmniej dobra ocena z zachowania.
 6. Wysoka frekwencja na zajęciach w szkole.
 7. Widoczne postępy w nauce języka angielskiego, komunikatywny stopień znajomości języka.
 8. Brak przeciwwskazań zdrowotnych.
 9. Deklaracja goszczenia ucznia z zagranicy (tylko w przypadku gdy nasza szkoła wybierze ten wariant zakwaterowania uczniów ze szkół partnerskich). Zadeklarowanie przyjęcia ucznia ze szkoły partnerskiej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do wyjazdu.
 10. Przynależność do Grupy Projektowej nie jest jednoznaczna z zapewnieniem możliwości wyjazdu za granicę.
 11. Punkty uzyskane za działania projektowe oraz obecność na zajęciach są odnotowywane i zliczane w oddzielnych dokumentach.
 12. Wyboru uczniów na poszczególne mobilności dokonuje Zespół Projektowy Erasmus+.

8. Zasady uczestnictwa w mobilnościach

 1. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych na wyjazd (w tym również zgodą na udzielenie pomocy medycznej).
 2. Uczeń w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów (zgoda rodziców, karta informacyjna danych osobowych) oraz pisemne potwierdzenie zapoznania się z regulaminem. Ponadto wymagane jest posiadanie karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego).
 3. Przed wyjazdem organizowane jest spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów wyjeżdżających, które ma na celu przekazanie niezbędnych informacji związanych z podróżą i pobytem za granicą.
 4. Uczeń zakwalifikowany do wyjazdu musi posiadać paszport lub dowód osobisty.
 5. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego.
 6. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię szkoły i kraju oraz nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.
 7. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze, przedmioty wartościowe oraz o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa.
 8. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie przez uczestników pieniędzy oraz zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd.
 9. Uczestnicy wyjazdu mają obowiązek napisania relacji dotyczącej wyjazdu, wypełnienia ankiety ewaluacyjnej oraz przygotowania prezentacji informującej o przebiegu spotkania. Uczniowie wykonują zadanie w języku polskim (wspólnie lub indywidualnie).
 10. Wszelkie kwestie sporne, które nie zostały ujęte w regulaminie, będą rozstrzygane przez koordynatora projektu i dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie.

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

na wyjazd dziecka w ramach projektu Erasmus+

„Colourful Numbers”, program Erasmus+

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko

w wyjeździe do ……………………………….…………………..………………………..

nazwa miejscowości i kraju

w terminie………………………………………………………………………….………..

Przyjmuję do wiadomości, że podczas wyjazdu moje dziecko będzie pod opieką nauczycieli, wyjeżdżających z nim z Polski oraz realizowało program wizyty, ustalony przez kraj goszczący.

Uwagi dotyczące zdrowia dziecka:

choroby przewlekłe i przyjmowane leki

…………………………………………………………………………………….…….…….

…………………………………………………………….……………………………………

inne dolegliwości (omdlenia, częste bóle głowy, duszności, szybkie męczenie się, choroba lokomocyjna itd.)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…..

alergie (leki, żywność, inne) …………………………………………….……………

…………………………………………………..…………………………………………….

Uwagi dotyczące szczególnych potrzeb żywieniowych dziecka

………………………………………………………………….…………………………….

W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje.

Oświadczam, że niniejszy dokument zawiera wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki podczas wyjazdu.

Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z założeniami programu Erasmus+ (www.erasmusplus.org.pl), Regulaminem udziału w projekcie Erasmus+, w tym również z §7 Kryteria kwalifikacji uczniów do mobilności (międzynarodowych krótkoterminowych wyjazdów do szkół partnerskich) oraz §8: Zasady uczestnictwa w mobilnościach.

Wyrażam, zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami dotyczącymi projektu.

matka

Imię i nazwisko: ___________________________________________________________

Telefon: ___________________________________________________________________

Adres e-mail: ______________________________________________________________

Adres zamieszkania: _______________________________________________________

Data, Podpis: _____________________________________________________________

ojciec

Imię i nazwisko: ___________________________________________________________

Telefon: ___________________________________________________________________

Adres e-mail: ______________________________________________________________

Adres zamieszkania: _______________________________________________________

Data, Podpis: _____________________________________________________________

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZGODA NA UDZIAŁ W PROJEKCIE ERASMUS+

WYRAŻAM ZGODĘ na udział mojego syna/córki

…………………….……………………………………….klasa ……….. w projekcie Erasmus+ „Colourful Numbers” realizowanym przez Zespół Szkół w Nowej Sarzynie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami dotyczącymi projektu.

Deklaruję równocześnie możliwość zakwaterowania uczniów ze szkoły goszczącej podczas wizyty projektowej w Polsce w 2022 roku.

……………………………….. ……………….……………………….

Data ………………………..………………

Podpisy rodziców/opiekunów