Zarządzenie Dyrektora Nr 5/2020 (wersja pdf)

Zarządzenie Dyrektora Nr 5/2020 z dnia 18.05.2020r.
w sprawie zatwierdzenia Procedur bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Nowej Sarzynie
w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego,
związanego ze stanem epidemicznym w kraju

 Działając na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu  oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019r. poz. 1239 ze zm.)
 2. Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2019r. poz.59 oraz 2020r. poz. 322, 374, 576)
 3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2019r.poz.1148)
 4. Rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz.69 ze zm.)
 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U 2019r. poz.493)
 6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1.  zarządzam, co następuję:

 §1.

Od dnia 18 maja 2020r. wprowadzam Procedurę bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Nowej Sarzynie w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemii w kraju, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 §2.

Zobowiązuję nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół  do zapoznania się
z Procedura bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Nowej Sarzynie w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemii w kraju oraz przestrzeganiem ustaleń.

 §3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Dyrektor Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie

 

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 5/2020 z dnia 18 maja 2020r.
Dyrektora Zespołu Szkól w Nowej Sarzynie

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ  W NOWEJ SARZYNIE                           

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.  2019 r. poz.1239),
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.  2019 r. poz. 59),
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.  2019 r. poz. 1148),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. poz. 69),
 5.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz.780),
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1

 

 Cel procedury:

 1. Ustalenie zasad funkcjonowania szkoły i wyznaczenie sposobów postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID -19
 2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 wśród dzieci, ich rodziców oraz pracowników szkoły.

Uczestnicy postępowania:

 1. Rodzice/prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka
 2. Uczniowie
 3. Nauczyciele
 4. Pracownicy niepedagogiczni
 5. Dyrektor szkoły

§1.

Zasady organizacji pracy w szkole

 1. Szkoła działa w trybie reżimu sanitarnego.
 2. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
 3. Od dnia 25 maja uczniom z orzeczeniem zapewnia się realizację zajęć rewalidacyjnych w budynku szkoły po uzyskaniu zgody rodzica/opiekuna prawnego.
 4. Od dnia 25 maja 2020 r. uczniom klasy VIII oraz klasy maturalnej zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, egzaminem maturalnym, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
 5. Od dnia 1 czerwca 2020 r. uczniom zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
 6. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.
 7. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 8. Na podstawie złożonych przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji, dyrektor wyznacza godziny przebywania  i odbioru uczniów.
 9. Po godzinach przyprowadzania  wejście do szkoły jest zamknięte na klucz.
 10. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie uwzględnia się także rodzaj niepełnosprawności uczniów. 
 11. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 12. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 13. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę.
 14. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 15. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze.
 16. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 17. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
 18. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 19. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 20. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 21. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
 22. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).
 23. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 24. W szatni należy wykorzystywać co drugi wieszak.
 25. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
 26. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 27. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 28. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 29. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 30. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 31. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 32. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 33. Ograniczamy przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 34. Rodzice ucznia/opiekunowie mają obowiązek podania aktualnego numeru telefonu do szybkiej komunikacji.
 35. Rodzice/opiekunowie muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 36. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w gabinecie pielęgniarki z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i rodzice/opiekunie zostaną zobowiązani do pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 37. Do odwołania, rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione do odbioru uczniów oraz osoby trzecie nie wchodzą do budynku szkoły.
 38. Harmonogram konsultacji ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

§2.

Zasady bezpiecznego zachowania się w budynku szkoły

 1. Pracownik przychodzi do pracy zdrowy, bez jakichkolwiek objawów choroby.
 2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
 3. W przypadku podejrzenia zakażenia chorobą  zakaźną  lub  COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka, bóle mięśni, bóle brzucha) pozostają  w domu i zawiadamiają o tym fakcie dyrektora szkoły.
 4. W przypadku stwierdzenia objawów choroby, choroby zakaźnej, lub COVID-19 w godzinach świadczenia pracy pracownik ma obowiązek niezwłocznego udania się do izolatorium i telefonicznego powiadomienia dyrektora szkoły.
 5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z szkoły dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji , zgodnie z zamieszczoną przy wejściu procedurą.
 6. Regularnie myją i odkażają ręce płynem dezynfekującym.
 7. Pracownicy mają obowiązek zachowania dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący minimum 1,5 metra.
 8. Każdorazowo po kontakcie z osobą zewnętrzną pracownik ma obowiązek zdezynfekowania przyłbicy oraz zmiany rękawiczek.
 9. Zakazuje się przemieszczania pracowników bez ważnego powodu. Pracownicy przemieszczają się wyłącznie w celu wykonywania obowiązków służbowych.
 10. Wszyscy pracownicy szkoły muszą ponadto stosować i przestrzegać podstawowych zasad  zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:
 • Często myć ręce zgodnie z instrukcją.
 • Stosować zasady ochrony podczas kaszlu i kichania zakrywając usta i nos łokciem.
 • Unikać dotykania oczu, nosa i ust.

 §3.

Obowiązki nauczycieli

 1. Nauczyciele świadczący pracę z uczniami na terenie szkoły:
 2. Wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole, dlaczego zostały wprowadzone. Dbają o pozytywny przekaz powyższych treści w celu wzbudzenia w dzieciach poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie bez poczucia lęku.
 3. Prezentują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznym miejscu  w szkole.
 4. Prowadzą profilaktykę prozdrowotną ze szczególnym zwróceniem uwagi na częstotliwość mycia rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu, niedotykania ust, nosa i oczu oraz bezwzględnie monitorują poprawność stosowania przez dzieci wprowadzonych instrukcji.
 5. Prowadzą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, w miarę możliwości mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne.
 6. Nie organizują wyjść poza teren szkoły.
 7. Od chwili powrotu do pracy stacjonarnej wyznaczeni nauczyciele pracują według ustalonego przez dyrektora harmonogramu, sprawując bezpośrednią opiekę nad uczniami.
 8. Dokonują  pomiarów temperatury ciała ucznia w razie zauważenia u niego jakichkolwiek objawów choroby.
 9. Są odpowiedzialni za przestrzeganie zasady bezpiecznej odległości dziecka od dziecka i nauczyciela/pracownika sprzątającego podczas: zabaw dowolnych, zabaw ruchowych, zajęć edukacyjnych, posiłków, pobytu w łazience.
 10. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu z zachowaniem odpowiedniej odległości.
 11. Nauczycielom świadczącym opiekę nad dziećmi nie wolno przemieszczać się po szkole.
 12. Korzystają wyłącznie z wyznaczonych przez dyrektora pomieszczeń sanitarnych.
 13. Po zakończeniu pracy z dziećmi lub przed jej rozpoczęciem prowadzą pracę zdalną.
 14. Nauczyciele nieświadczący pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi wykonują  pracę  zdalną  zgodnie  z  Zarządzeniem Nr 4/2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia w szkole Szkolnego systemu nauki na odległość.

 §4.

Obowiązki pracowników obsługi

 1. Wykonują codzienne prace porządkowe we wzmożonym reżimie sanitarnym, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych oraz sanitariatów i ich wyposażenia.
 2. Każdorazowo dezynfekują toalety, umywalki i  wszelkie przedmioty w toalecie minimalizując ryzyko zakażenia poprzez dotyk.
 3. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym  blaty  stołów  do  spożywania  posiłków.
 4. Wietrzą  pomieszczenia szkoły, w których nie są  organizowane  zajęcia, co  najmniej raz na godzinę.
 5. Po zakończeniu pracy oddziału wietrzą sale zajęć, dezynfekują stoliki, wszelkie wyposażenie, regały, krzesła, drzwi   wraz z klamkami, podłogi ciągów komunikacyjnych oraz powierzchnie płaskie  tych ciągów, parapety, listwy przypodłogowe.
 6. Każdego dnia systematycznie wypełniają Kartę monitoringu.
 7. Przy przyjmowaniu z zewnątrz ( przez okno lub uchylone przez pracownika drzwi) jakichkolwiek dokumentów lub przesyłek pocztowych/kurierskich wymagane jest stosowanie przez osoby odbierające  środków ochrony osobistej.
 8. Każdorazowo po kontakcie z osobą trzecią  pracownicy wyrzucają rękawiczki, dezynfekują przyłbicę, myją i dezynfekują ręce.

§5.

Zadania i obowiązki rodziców

 1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19  w szkole oraz bezwzględnie ich przestrzegają.
 2. Dziecko może korzystać z opieki szkoły wyłącznie w przypadku, gdy na 2 dni przed datą planowanego posłania dziecka do szkoły rodzice wyrażą taka wolę. W celu skutecznego zapisania dziecka rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do:
 • Telefonicznego poinformowania szkoły,.
 • Pobrania, wypełnienia, podpisania i złożenia Deklaracji oraz Oświadczenia - załącznik Nr 1 i Nr 2 do Procedur bezpieczeństwa.
 • Przyprowadzają do szkoły wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
 • Nie  przyprowadzają do szkoły dziecka, jeśli rodzice lub inni członkowie rodziny przebywają w kwarantannie,  izolacji.
 • Zaopatrują dziecko, w indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do  i   ze szkoły.
 • Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły rodzice/opiekunowie mierzą dziecku temperaturę. W przypadku temperatury powyżej 370 C rodzic nie może przyprowadzić dziecka do szkoły.
 • Dbają, aby dziecko nie wniosło do szkoły żadnych zabawek, i niepotrzebnych przedmiotów.
 • Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust, zwracają uwagę   na   odpowiedni  sposób   zasłaniania   twarzy podczas  kichania  czy  kasłania.
 • Mają obowiązek wytłumaczenia dziecku, że nie może tymczasowo przytulić się do nauczyciela, pracowników szkoły oraz kolegów i koleżanek, chwytać ich za rękę, dotykać oraz stosować się do wytycznych prezentowanych przez nauczycieli.
 • Przed wejściem do szkoły dezynfekują ręce.
 • Są zobowiązani do odbierania telefonów oraz maili ze szkoły umożliwiając dyrektorowi  i pracownikom szkoły szybką ścieżkę komunikacji, zgodnie z wytycznymi dla szkoły.                                       

§6.

Postanowienia końcowe

 1. Z treścią niniejszej procedury zapoznaje się nauczycieli, pracowników i rodziców/prawnych opiekunów uczniów.

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie

Andrzej Kusiak

Załącznik Nr 1-
do Procedury bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół
w okresie pandemii COVID-19

 

 DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Ja niżej podpisana/podpisany:

……………………………………………………………………………………………….

 oświadczam, co następuje:

 1. Zostałem/am poinformowany i zapoznałem/łam się z Procedurami Bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Nowej Sarzynie.
 2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących Procedur Bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Nowej Sarzynie przede wszystkim:

1) przyprowadzania do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała,

2) natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych, które wystąpiły w czasie pobytu w placówce.

 1. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, a także jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartości powyżej 37 stopni, w drodze jednostronnej decyzji dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych, po okazaniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego jego stan zdrowia, umożliwiający ponowne przyjęcie.
 2. Wyrażam zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała przez pracownika placówki z użyciem bezdotykowego termometru. Przyjmuję do wiadomości, że placówka zaleca, aby regularnie monitorować temperaturę ciała i dokonywać jej sprawdzenia co najmniej dwa razy dziennie, min.:

1) przy wejściu i wyjściu dziecka z placówki

2) w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych.

 1. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczenia.

                …………………………………                                                                                                    …………………………………

                miejscowość, data                                                                                                 podpis rodzica/opiekuna prawnego     

 

Załącznik Nr 2-
do Procedury bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół
w okresie pandemii COVID-19

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

Ja niżej podpisany/a:

…………………………………………………………………………………………………

(nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego)

oświadczam, że:

 1. Moja córka/ mój syn:

        …………………………………………………………………………………………

                            (nazwisko i imię dziecka)

nie miał/a kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

 1. Jestem świadomy/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka na zajęcia opiekuńcze, które odbywać się będą w Szkole Podstawowej w Nowej Sarzynie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
 2. Zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:
 3. Mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19.
 4. W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole (nie tylko    na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.
 5. W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu szkoła zostaje zamknięta do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie placówki oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.
 6. Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.
 7. W sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie oraz Organu Prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z panującej obecnie pandemii.
 8. Aktualne i aktywne numery telefonów do kontaktu z rodzicem/opiekunem

       ………………………………………………………………………………………..

 

                …………………………………                                                                             …………………………………

                miejscowość, data                                                                                  podpis rodzica/opiekuna prawnego                                           

 

 

Załącznik Nr 3-
do Procedury bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół
w okresie pandemii COVID-19

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

 

Ja niżej podpisana/podpisany

………………………………………………………

  (Imię i nazwisko pracownika)

oświadczam, że:

  1. Zapoznałem/łam się z treścią Procedury bezpieczeństwa obowiązującej w Zespole Szkół w Nowej Sarzynie w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju.
  2. Zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać postanowień Procedury bezpieczeństwa obowiązującej w Zespole Szkół w Nowej Sarzynie, w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju.
  3. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu

                                                                 ………….………………………………………..

                                                                                                    (podpis pracownika)

Nowa Sarzyna dn. ………2020r