Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 w Zespole Szkół w Nowej Sarzynie

Podstawy prawe:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy psychologiczno–pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1643).
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020r.,poz. 1280).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017r., poz. 1646)

 

 

Rozdział 1

Informacje ogólne

 

 1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.
 2. Polega ona na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniom.
 3. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.
 4. Zajęcia rewalidacyjne nie są realizowane na wniosek rodziców lub za zgodą rodziców. Są one konsekwencją przedstawienia przez rodziców w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dziecka (orzeczenie jest decyzją administracyjną, której wydanie regulują oprócz przepisów oświatowych także przepisy kodeksu postępowania administracyjnego). To obowiązkowe zajęcia dla ucznia niepełnosprawnego (należy poinformować rodziców o konsekwencji braku realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych przez ich dziecko). W uzasadnionych przypadkach rodzic może zgłosić pisemną rezygnację z zajęć rewalidacyjnych uzasadniając swoją decyzję.
 5. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej objęte jest ochroną danych osobowych (wrażliwych).
 6. 1. Każdy uczeń szkoły ma prawo być objęty działaniami pedagogicznymi i psychologicznymi, mającymi na celu rozpoznanie jego możliwości psychofizycznych, w tym szczególnych uzdolnień, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz zaspokojenia tych potrzeb.
 7. Każdy uczeń szkoły w przypadkach, o których mowa w punkcie 3 ma prawo do uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

Rozdział 2

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 1. Odbiorcy pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole

 

Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

1) uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zwłaszcza jeśli problemy ucznia wynikają:

 1. a) z niepełnosprawności,
 2. b) z niedostosowania społecznego,
 3. c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 4. d) z zaburzeń zachowania lub emocji;
 5. e) ze szczególnych uzdolnień,
 6. f) ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 7. g) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 8. h) z choroby przewlekłej,
 9. i) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 10. j) z niepowodzeń edukacyjnych,
 11. k) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
 12. l) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą,

2) rodzicom,

3) nauczycielom

 

 1. Zasada dobrowolności

Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno– pedagogicznej swojemu dziecku.

 

 1. Zasada współpracy

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy:

1) z rodzicami uczniów;

2) z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi;

3) z placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

 

 1. Uprawnieni do wnioskowania o udzielanie pomocy (załącznik nr 1)

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia,

2) rodziców ucznia

3) dyrektora szkoły,

4) nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem,

5) pielęgniarki szkolnej,

6) poradni,

7) asystenta edukacji romskiej,

8) pomocy nauczyciela,

9) asystenta nauczyciela,

10) pracownika socjalnego,

11) asystenta rodziny,

12) kuratora sądowego,

13) organizacji pozarządowej, instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

 

 1. Obowiązki dyrektora

Dyrektor:

1) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami i specjalistami udzielającymi uczniowi pomocy.

3) Bezpośredni nadzór nad organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej sprawuje pedagog szkoły, który pełni funkcję głównego koordynatora w zakresie organizacji wszelkich sformalizowanych form pomocy wszystkich uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną.

 1. Wychowawca oddziału klasowego pełni funkcję koordynatora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w swoim oddziale klasowym i w porozumieniu z pedagogiem szkolnym planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 1. Obowiązki nauczyciela/specjalisty

Nauczyciel/specjalista:

1) rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów,

2) określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

3) rozpoznaje przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów w szkole,

4) podejmuje działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów,

5) współpracuje z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym,

6) prowadzi obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów szczególnych uzdolnień, trudności w uczeniu się oraz wspomaganie uczniów w wyborze kierunków kształcenia i zawodu,

7) w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne obserwacja zostaje zakończona analizą i oceną gotowości do podjęcia nauki w szkole,

8) w przypadku uczniów klas I-III obserwacja ma na celu rozpoznanie deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań,

9) wspomaga uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami.

 

 1. Formy pomocy dla ucznia

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1) klas terapeutycznych,

2) zajęć rozwijających uzdolnienia,

3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,

8) porad i konsultacji,

9) warsztatów

 

Wymienione wyżej formy pomocy organizowane są na zasadach określonych w rozporządzeniu.

 

 1. Formy pomocy dla rodziców i nauczycieli

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 

 1. Procedury udzielania pomocy

1) Pomoc organizowania jest uczniowi, który posiada:

 1. a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. b) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
 3. c) orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 4. d) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
 5. e) oraz uczniowi, wobec którego stwierdzono potrzebę objęcia pomocą.

2) Przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.

3) W przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną nauczyciel/specjalista niezwłocznie udziela uczniowi pomocy w trakcie bieżącej pracy oraz informuje wychowawcę o potrzebie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4) Wychowawca informuje innych nauczycieli/specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniem, jeśli uzna taką potrzebę.

5) Wychowawca we współpracy z nauczycielami/specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli/ specjalistów.

6) W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w formach, o których mowa w rozporządzeniu, dyrektor szkoły ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.

7) Wychowawca, nauczyciele i specjaliści planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z jego rodzicami.

8) Po ustaleniu przez dyrektora wymiaru godzin, wychowawca informuje pisemnie rodziców o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin. Informacje przesyłane są za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub przekazywane na druku (załącznik nr 2).

9) Obowiązkiem rodziców jest potwierdzenie czy dziecko będzie uczestniczyło w zajęciach.

10) Nauczyciele opracowują programy zajęć dla ucznia lub dla grupy uczniów.

11) Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

12) Zespół co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności IPET oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.

 

 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom:

1) wszyscy nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach;

2) wychowawcy;

3) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności:

 1. a) pedagog,
 2. b) logopeda,
 3. c) surdopedagog,
 4. d) doradca zawodowy
 5. e) oligofrenopedagog,
 6. f) tyflopedagog,
 7. g) nauczyciel wspomagający,
 8. h) socjoterapeutka.

4) pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia.

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem polega w szczególności na:

1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb;

2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania;

3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;

4) dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia.

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna świadczona jest również w określonych formach zorganizowanych w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu organizacyjnym szkoły.

 

 1. Dokumentowanie udzielania pomocy.

1) Wychowawca gromadzi potwierdzone przez rodziców pisemne informacje o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane oraz informacje od rodziców, czy dziecko będzie korzystać z pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

2)W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – wychowawca wraz z zespołem nauczycieli uczących ucznia opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (załącznik nr 3)oraz Wielospecjalistyczną Ocenę Funkcjonowania Ucznia (załącznik nr 4).

3) Nauczyciele i specjaliści prowadzą dzienniki zajęć z uczniami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Co najmniej raz, na koniec roku szkolnego, oceniają efektywność udzielanej pomocy oraz formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania.

4) W przypadku gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole nie następuje poprawa jego funkcjonowania, dyrektor szkoły za zgodą rodziców występuje do poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.

 

 1. Gromadzenie opinii i orzeczeń wydanych przez poradnie.

1) Opinie/orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych poradni specjalistycznych przechowywane są w gabinecie pedagoga szkolnego.

2) Opinie/orzeczenia składane są przez rodziców w sekretariacie szkoły. Sekretariat po zarejestrowaniu opinii przekazuje ją pedagogowi szkolnemu, którego obowiązkiem jest powiadomienie wychowawcy klasy o wpłynięciu opinii.

3) Wychowawca zapoznaje klasowy zespół nauczycieli z treścią opinii i zawartymi w niej zaleceniami.

4) Teczki uczniów posiadających orzeczenie z pełną dokumentacją (IPET, WOPFU, okresowe oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, protokoły spotkań zespołu) przechowywane są w gabinecie pedagoga szkolnego.

 

Rozdział 3

Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 1. 1. W Szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla ucznia jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

3) konsultacji przedmiotowych;

4) zajęć specjalistycznych:

 1. a) korekcyjno – kompensacyjnych,
 2. b) logopedycznych,
 3. c) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne – w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 4. d) innych zajęć (nie wymienionych powyżej) o charakterze terapeutycznym,

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu , które uzupełniają działania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego;

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

7) porad i konsultacji;

8) warsztatów.

 

 1. 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

2) Organizacja zajęć rozwijających uzdolnienia:

 

Adresaci

Uczniowie szczególnie uzdolnieni - posiadający wysoki iloraz inteligencji, zdolności twórcze i szczególną motywację. Posiadanie szczególnych uzdolnień związane jest często z asynchronią rozwojową; polega ona na nierównomiernym rozwoju. Zdolności dominujące rozwinięte są w wysokim stopniu, przy jednoczesnym opóźnieniu rozwoju sfery emocjonalnej czy społecznej i emocjonalnej nadwrażliwości.

Zadania

Rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów. Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, myślenia refleksyjnego, dywergencyjnego (rozbieżnego), umiejętności zadawania pytań i szukania informacji. Zapewnianie uczniom poczucie bezpieczeństwa, jednocześnie stawiając wobec nich wysokie wymagania. Wyposażenie ich w większy zakres wiedzy, umożliwienie im uzyskania wiedzy o wyższym poziomie trudności, zgodnie z poziomem ich rozwoju intelektualnego, poziomem uzdolnień.

Podstawa udzielania pomocy psych. - ped.

Na wniosek ucznia, rodzica/opiekuna prawnego, dyrektora, wychowawcy, nauczyciela przedmiotu, innego nauczyciela, specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, wniosek poradni, asystenta rodziny, kuratora sądowego, pielęgniarki/higienistki szkolnej.

Prowadzący

Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć.

Czas trwania jednostki zajęć

45 minut

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.

Liczba uczestników

Maksymalnie 8 osób.

Okres udzielania pomocy psych.- ped.

Zgodnie z decyzją dyrektora.

 

3 1. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.

 1. Organizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych:

 

Adresaci

Uczniowie przejawiający trudności w nauce, w szczególności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.

Zadania

Pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Podstawa udzielania pomocy psych. - ped.

Na wniosek ucznia, rodzica/opiekuna prawnego, dyrektora, wychowawcy, nauczyciela przedmiotu, innego nauczyciela, specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, wniosek poradni, asystenta rodziny, kuratora sądowego, pielęgniarki/higienistki szkolnej.

Prowadzący

Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć

Czas trwania jednostki zajęć

45 minut

Liczba uczestników

Maksymalnie 8 osób.

Okres udzielania pomocy psych.- ped.

Zgodnie z decyzją dyrektora. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

4.1. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli z dysleksją rozwojową.

 1. Organizacja zajęć korekcyjno – kompensacyjnych:

 

Adresaci

Uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli z dysleksją rozwojową w formie: dysleksji, dysortografii lub dysgrafii.

Zadania

Stymulowanie i usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych konieczność wszechstronnego ćwiczenia analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno – ruchowego.

Oddziaływania psychoterapeutyczne ogólnie uspokajające a równocześnie aktywizujące dziecko do nauki.

Celem zajęć jest głównie stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniom z utrudnieniami rozwojowymi, umożliwienie uczniom opanowania podstawowych umiejętności czytania i pisania, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych oraz przezwyciężanie skutków niepowodzeń szkolnych, tj. trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu, a także ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji. Prowadzenie terapii pedagogicznej wymaga dokumentowania (indywidualny program terapii, karta diagnozy terapii pedagogicznej, dokumentacja przebiegu terapii).

Podstawa udzielania pomocy psych. - ped.

Na wniosek ucznia, rodzica/opiekuna prawnego, dyrektora, wychowawcy, nauczyciela przedmiotu, innego nauczyciela, specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, wniosek poradni, asystenta rodziny, kuratora sądowego, pielęgniarki/higienistki szkolnej.

Prowadzący

Specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć (z zakresu terapii pedagogicznej).

Czas trwania jednostki zajęć

45 minut

Liczba uczestników

Maksymalnie 5 osób

Okres udzielania pomocy psych.- ped.

Zgodnie z decyzją dyrektora.

Uczestnictwo ucznia w zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 1. 1. Zajęcia logopedyczne (zajęcia specjalistyczne) organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych.
 2. Organizacja zajęć logopedycznych:

 

Adresaci

Uczniowie z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych.

Zadania

Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania narządów mowy, na wniosek specjalistów po badaniach przesiewowych.

Podstawa udzielania pomocy psych. - ped.

Na wniosek: ucznia, rodzica/opiekuna prawnego, dyrektora, wychowawcy, nauczyciela przedmiotu, innego nauczyciela, specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, wniosek poradni, asystenta rodziny, kuratora sądowego, pielęgniarki/higienistki szkolnej.

Prowadzący

Specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć (logopedzi, neurologopedzi, surdologopedzi).

Czas trwania jednostki zajęć

45 minut

Liczba uczestników

Maksymalnie 4 osoby

Okres udzielania pomocy psych.- ped.

Zgodnie z decyzją dyrektora.

Uczestnictwo ucznia w zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

6.1. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne (zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym) organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym.

 1. Organizacja zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne:

Adresaci

Uczniowie z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.

Zadania

Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego.

Podstawa udzielania pomocy psych. - ped.

Na wniosek ucznia, rodzica/opiekuna prawnego, dyrektora, wychowawcy, nauczyciela przedmiotu, innego nauczyciela, specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, wniosek poradni, asystenta rodziny, kuratora sądowego, pielęgniarki/higienistki szkolnej.

Prowadzący

Specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć (np. specjalista w zakresie terapii autyzmu, w tym zespołu Aspergera oraz innych całościowych zaburzeń rozwoju, socjoterapeuta, psycholog).

Czas trwania jednostki zajęć

45 minut

Liczba uczestników

Maksymalnie 10 osób.

W uzasadnionych przypadkach liczba uczestników zajęć może przekraczać 10.

Okres udzielania pomocy psych.- ped.

Zgodnie z decyzją dyrektora.

Uczestnictwo ucznia w zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

7.1. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym (zajęcia specjalistyczne) organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły.

 1. Organizacja innych zajęć o charakterze terapeutycznym:

Adresaci

Uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mający problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły.

Zadania

Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego.

Podstawa udzielania pomocy psych. - ped.

Na wniosek ucznia, rodzica/opiekuna prawnego, dyrektora, wychowawcy, nauczyciela przedmiotu, innego nauczyciela, specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, wniosek poradni, asystenta rodziny, kuratora sądowego, pielęgniarki/higienistki szkolnej.

Prowadzący

Specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć (np. kynoterapeuta, psycholog).

Czas trwania jednostki zajęć

45 minut

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.

Liczba uczestników

Maksymalnie 10 osób.

Okres udzielania pomocy psych.- ped.

Zgodnie z decyzją dyrektora.

Uczestnictwo ucznia w zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

8.1. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w szkole i uzupełniają one działania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego.

 1. Organizacja zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej:

Adresaci

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (art. 109 ust. 1 pkt 7 Prawa oświatowego) organizuje się dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum. Zajęcia związane natomiast z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej organizuje się dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej, a także dla uczniów szkoły ponadpodstawowej.

Zadania

Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Współpraca nauczycieli w stałych działaniach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Obowiązkowe określenie w IPET zajęć z zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.

Wspomaganie uczniów w wyborze dalszej drogi edukacyjnej lub zawodowej, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

Pomoc przy podejmowaniu decyzji o wyborze rodzaju edukacji, szkoły, zawodu, w formie porady indywidualnej polegającej na wskazaniu predyspozycji i sugerowaniu kierunków rozwoju.

Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomaganie w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

Gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

Koordynowanie działalności informacyjno - doradczej prowadzonej przez szkołę.

Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomaganie w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

1) gromadzić, aktualizować i udostępniać informacje edukacyjne

i zawodowe właściwe dla danego poziomu kształcenia;

2) prowadzić zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

3) koordynować działalność informacyjno-doradczą prowadzoną przez szkołę ,

4) współpracować z innymi nauczycielami w stałych działaniach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

5) wspierać nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Podstawa udzielania pomocy psych. - ped.

Zajęcia organizowane zgodnie z podstawą programową, planem pracy wychowawczej i programem własnym doradcy zawodowego.

Ponadto - na wniosek: ucznia, rodzica/opiekuna prawnego, dyrektora, wychowawcy, nauczyciela przedmiotu, innego nauczyciela, specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, wniosek poradni, asystenta rodziny, kuratora sądowego, pielęgniarki/higienistki szkolnej.

Prowadzący

Specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć (doradca zawodowy).

Pierwszej obserwacji i diagnozy dokonują nauczyciele i wychowawcy, którzy rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia. Taka wstępna diagnoza jest niezwykle ważna dla doradcy zawodowego.

Czas trwania jednostki zajęć

45 minut

Liczba uczestników

Nieokreślona - zajęcia lekcyjne (w oddziale klasowym), grupowe bądź indywidualne

Okres udzielania pomocy psych.- ped.

Zgodnie z podstawą programową i ramowym planem nauczania oraz programem własnym doradcy zawodowego.

 

9.1. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia – zajęcia edukacyjne realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym oraz indywidualnie z uczniem (indywidualne lekcje na terenie szkoły w ramach limitu zaplanowanych godzin), realizowane na podstawie opinii poradni, jako pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla uczniów chorych, którzy mogą uczęszczać do szkoły i którzy nie posiadają orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

 1. Organizacja zindywidualizowanej ścieżki kształcenia:

Adresaci

Uczniowie chorzy, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

 

Uczniowie, którzy nie posiadają orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zadania

Prowadzenie nauczania ucznia według realizowanych w szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia tego ucznia oraz prowadzenie zajęć w sposób, by działania były ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole.

Realizacja wszystkich zajęć edukacyjnych, które są realizowane: wspólnie z oddziałem szkolnym oraz indywidualnie z uczniem.

Podejmowanie określonych działań w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły (m.in. zorganizowanie „systemu” pomocy koleżeńskiej).

 

Realizacja zaleceń opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, dot. m.in.:

1) zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału odpowiednio w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym;

2) okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką, nie dłuższy jednak niż rok szkolny;

3) działania jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.

 

Ustalenie przez dyrektora (w ramach limitu zaplanowanych godzin) tygodniowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem z uwzględnieniem konieczności realizacji przez ucznia podstawy programowej kształcenia ogólnego (lub podstawy programowej kształcenia w zawodach).

(Opracowanie efektów z udzielanej pomocy przez szkołę choremu uczniowi i przekazanie ich poradni psychologiczno – pedagogicznej -przed wydaniem opinii o potrzebie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką, poradnia we współpracy ze szkołą oraz rodzicami ucznia, przeprowadza analizę funkcjonowania dziecka uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas pomocy psychologiczno-pedagogicznej).

Podstawa udzielania pomocy psych. - ped.

Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia wymaga opinii poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie oraz wniosku rodzica/opiekuna prawnego.

Prowadzący

Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do właściwych zajęć edukacyjnych i rodzaju prowadzonych zajęć.

Czas trwania jednostki zajęć

Zgodnie z ramowym planem nauczania danego oddziału, do którego uczęszcza uczeń.

Liczba uczestników

1 osoba

Okres udzielania pomocy psych.- ped.

Zgodnie z decyzją dyrektora, nie dłużej jednak niż rok szkolny.

Realizacja zindywidualizowanej ścieżki kształcenia trwa w miarę posiadanych środków oraz do czasu powrotu ucznia do zdrowia (w tym do czasu zapobiegania i likwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego).

 

10.1. Inne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielane przez szkołę uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom to:

1) porady i konsultacje dla uczniów – udzielane i prowadzone przez pedagoga szkolnego, w godzinach podanych na drzwiach gabinetu pedagoga.

2) warsztaty i szkolenia dla rodziców – prowadzi pedagog, wychowawcy i specjaliści zgodnie z planem na dany rok szkolny podany do wiadomości rodziców przez wychowawców klas.

3) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z opracowanym i przedstawionym planem nadzoru pedagogicznego prowadzą:

 1. a) Dyrektor – w ramach spotkań indywidualnych, omawiania obserwowanych lekcji i zajęć, zebrań Rady Pedagogicznej,
 2. b) pedagog szkoły - w ramach spotkań indywidualnych (w godzinach pracy pedagoga szkolnego), w ramach pracy zespołów przedmiotowych, ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przypadku uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym , omawiania lekcji otwartych, zebrań Rady Pedagogicznej,
 3. c) nauczyciele – w ramach spotkań indywidualnych, w ramach pracy zespołów przedmiotowych, ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przypadku uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, omawiania lekcji otwartych, zebrań Rady Pedagogicznej,
 4. d) wychowawcy – w ramach spotkań indywidualnych, w ramach pracy zespołów przedmiotowych, ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przypadku uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, omawiania lekcji otwartych, zebrań Rady Pedagogicznej,
 5. e) specjaliści – w ramach spotkań indywidualnych, w ramach pracy zespołów przedmiotowych, ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przypadku uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym , omawiania lekcji otwartych, zebrań Rady Pedagogicznej.
 6. Dyrektor ma obowiązek zadbać o przekazywanie rzetelnych i bieżących informacji na temat wprowadzanych zmian związanych z organizacją pomocy psychologiczno - pedagogicznej, celów, oczekiwań, proponowanych rozwiązań, a także konsekwencji wprowadzanych zmian, z podaniem podstaw jej wprowadzenia.
 7. Wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole zapewnia Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Leżajsku, PCPR.

 

Rozdział 4

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej

dla uczniów z orzeczeniami

 

 1. Zespoły ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizuje się uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniu niedostosowaniem społecznym.
 2. W skład zespołów wchodzą: pedagog szkolny, jako główny koordynator pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole, wychowawca oddziału jako koordynator pomocy psychologiczno – pedagogicznej w danym oddziale i przewodniczący zespołu oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole, a także nauczyciele uczący w danym oddziale.
 3. Dla uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno- – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET) na okres wskazany w orzeczeniu, nie dłuższy niż na etap edukacyjny.

Program opracowuje się:

1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego naukę w szkole;

2) 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

3) 30 dni przed upływem okresu na jaki został opracowany poprzedni program (IPET).

 1. Zespół opracowuje IPET po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego we współpracy (w zależności od potrzeb) z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną.
 2. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności świadczonej pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.
 3. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) zawiera:

1) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, z tym, że w przypadku:

 1. a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,
 2. b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,
 3. c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym;

3) formy i metody pracy z uczniem;

4) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami;

5) działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży (zajęcia specjalistyczne);

6) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia; 7) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań, tj. a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, b) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

 1. W ramach zajęć rewalidacyjnych w IPET uwzględnia się:

1) naukę orientacji przestrzennej do poruszania się oraz naukę systemu Braillea lub innych alternatywnych metod komunikacji - w przypadku ucznia niewidomego;

2) naukę języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji- w przypadku ucznia z autyzmem, w tym zespołem Aspergera.

 1. Pracą danego Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej koordynuje pedagog szkolny Zespół przy ustalaniu form i czasu trwania pomocy uczniowi współpracuje z rodzicami ucznia lub w razie potrzeb z poradnią psychologiczno - pedagogiczną.
 2. Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny ucznia. Dyrektor szkoły - zawiadamia pisemnie rodziców o terminie każdego spotkania zespołu i o możliwości uczestniczenia w nim.
 3. Rodzice ucznia, otrzymują, na ich wniosek, kopię programu (IPET).
 4. Spotkania Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej odbywają się w miarę potrzeb.
 5. W spotkaniach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej mogą uczestniczyć:

1) na wniosek dyrektora szkoły: przedstawiciel poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia inne osoby, w szczególności: lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

 1. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej ustala pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
 2. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica skutecznie, w formie pisemnej.
 3. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zawartych w nim zaleceń.