Nauczyciele fizyki i chemii I LO w Nowej Sarzynie zapraszają do udziału w konkursie.

  1. Cele konkursu:
  • pogłębianie wiedzy i zainteresowań przedmiotami przyrodniczymi,
  • kształtowanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce,
  • poznanie sylwetek polskich fizyków i chemików oraz ich dokonań naukowych,
  • promowanie polskiej myśli naukowej i technicznej.
  1. Adresaci konkursu i zakres tematyczny:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej.

      Zadanie konkursowe polega na opracowaniu folderu przedstawiającego sylwetki wybitnych polskich uczonych i ich dokonań w dziedzinie fizyki, chemii lub astronomii.

      Ocenie podlegać będą przede wszystkim zawartość merytoryczna i estetyka pracy.

  1. Struktura organizacyjna konkursu:
  • Wykonany folder należy dostarczyć do sekretariatu I LO w Nowej Sarzynie do dnia 30 kwietnia 2021r.
  • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej I LO w Nowej Sarzynie do dnia 8 maja 2021r.

Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody.

  1. Zapisy końcowe:

Każdy uczestnik zgłaszający swój udział w konkursie, akceptuje niniejszy Regulamin, oświadcza, że posiada zgody rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych uczniów (załącznik nr 1), na ich udział w konkursie na warunkach określonych w Regulaminie.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Nauczyciele fizyki i chemii:

mgr Monika Piech

mgr Elżbieta Domańska

mgr Maria Kania

Do pobrania:

Załącznik 1 - oświadczenie rodziców (pdf)

Regulamin konkursu (pdf)